Вівторок, 23.07.2019, 22:33
Вітаю Вас, Гість

VIII. Управління дошкільним навчальним закладом

 

  1. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його завідувач, який призначається й звільняється з посади управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради.
  2. На посаду керівника дошкільного навчального закладу призначається особа, яка є громадянин України, має вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, та стан здоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.
  3. Завідувач дошкільного навчального закладу:
   1. відповідає за реалізацію положень дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту" та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
   2. здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу;
   3. діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
   4. розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного навчального закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
   5. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу;
   6. видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
   7. розробляє штатний розпис, який затверджується управлінням освіти;
   8. контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
   9. затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
   10. забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
   11. контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
   12. підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
   13. організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
   14. щороку звітує про навчальну-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, що їх замінюють.
  4. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному навчальному закладі - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, що їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного навчального закладу.

Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить 4 на рік.

8.5. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного навчального закладу не менше 50%, батьків не менше 15%. Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу;
 • затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу.

8.6. У період між загальним зборами діє рада дошкільного навчального закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного навчального закладу, батьки, засновники, спонсори та інші). Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.7. У дошкільному закладі при потребі створюється піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи Закладу.

Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази закладу;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
 1. Матеріально-технічна база

 

  1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає:
 • будівлі, споруди, транспортні засоби, комунікації, інвентар, обладнання, земельну ділянку та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі дошкільного навчального закладу.
  1. Дошкільний навчальний заклад не має права здійснювати будь – які правочини з майном, що належить йому на праві оперативного управління, без згоди засновника.

 

X. Фінансова та основна діяльність

 

 1. Фінансова та основна діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється на основі кошторису який складається і затверджується відповідно до чинного законодавства. Джерелами фінансування закладу є кошти:
 • місцевого бюджету;
 • кошти, одержані від громадян за надання платних послуг у галузі освіти;
 • дотації органів державної виконавчої влади та місцевого регіонального самоврядування;
 • батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні грошові внески і спонсорська допомога підприємств, організацій та окремих громадян.

10.2. Доходи дошкільного закладу, що утримується за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок ) на його утримання як неприбуткової організації і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно із статутом), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Як неприбуткова організація дошкільний навчальний заклад:

- не має права розподіляти отримані доходи ( прибутки ) або їх частину серед засновників ( учасників ), працівників ( крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску );

- доходи ( прибутки ) використовувати виключно для фінансування видатків на утримання навчального закладу, реалізації мети ( цілей, завдань ) та напрямів діяльності.

10.3. У разі, коли за наслідками звітного (податкового) року доходи кошторису на утримання дошкільного закладу перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

  1. . Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновником має право:
 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або інших фізичних осіб;
 • здавати в оренду за погодженням із засновником приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для проведення освітньої діяльності згідно із законодавством;
 • самостійно визначати потребу в матеріальних ресурсах і продуктах харчування дітей, отримувати їх на договірних засадах.
  1. Дошкільний заклад має право самостійно проводити заготівлю і переробку продуктів харчування за готівковими та безготівковими розрахунками в порядку, передбаченому чинним законодавством.
  2. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, за їхній рахунок дошкільний заклад може надавати платні освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, перелік яких затверджено згідно з діючим законодавством, у тому числі:
 • гурткова та студійна робота;
 • корекційна робота;
 • показ театральних вистав;
 • навчання іноземним мовам;
 • фізкультурно-оздоровча робота;
 • встановлення наповнюваності групи(груп) меншої від нормативної;
 • догляд за вихованцями понад встановленого Статутом робочого часу закладу.
  1. Статистична звітність (форма 85-К) про діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.
  2. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

 

ХІ. Контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу

 

  1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
  2. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради.
  3. Зміст, форма та періодичність контролю, не повязаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником та уповноваженим ним органом. Державний контроль за діяльністю дошкільного закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної освіти.
  4. Контроль за виконанням діяльності закладу по призначенню і зберіганню майна, закріпленого за установою на правах оперативного управління, та використанням бюджетних коштів здійснює контрольно-ревізійна служба, фінансові органи згідно з чинним законодавством України.

 

 

ХІІ. Реорганізація або ліквідація дошкільного навчального закладу

 

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення ) або ліквідації.

В разі припинення юридичної особи ( в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення ) всі активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету

12.2. Рішення про ліквідацію або реорганізацію дошкільного навчального закладу (створення, злиття, приєднання, перетворення) приймається його засновником , згідно діючого законодавства.

12.3. Реорганізація або ліквідація дошкільного навчального закладу допускається лише за рішенням засновника.

12.4. Засновник дошкільного навчального закладу не має прав безпідставно ліквідувати його, зменшувати площу території, кількість груп тощо.

12.5. Ліквідація дошкільного навчального закладу проводиться за рішенням засновника ліквідаційною комісією, призначеною засновником або за рішенням суду.

12.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику або органу, який її призначив на затвердження.

12.7. У випадку реорганізації права та зобов’язання дошкільного навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних заклад