Вівторок, 23.07.2019, 22:02
Вітаю Вас, Гість

VІ. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

 

6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу та лікарями Лубенської комунальної центральної міської лікарні і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичним щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. До основних обов’язків медичних працівників дошкільного навчального закладу належать:

 • моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
 • організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
 • здійснення контролю за організацію та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
 • медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб. які їх замінюють, та працівників закладу.

6.3. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних заходів.

 

VІІ. Учасники навчально-виховного процесу

 

  1. Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі є: діти дошкільного віку, завідувач, вихователь-методист, вихователі, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, що їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
  2. Для працівників дошкільного навчального закладу за успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального і морального заохочення: відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України, грошові премії, подяки, грамоти.
  3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
   1. безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
   2. захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
   3. захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
   4. здоровий спосіб життя.
  4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
   1. обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
   2. звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
   3. брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
   4. відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
   5. захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах у суді.
  5. Батьки або особи, що їх замінюють, зобов’язані:
   1. своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі до 20 числа кожного місяця у встановленому порядку.
   2. своєчасно повідомляти дошкільний навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини та родити запис в зошиті тимчасової відсутності дитини;
   3. слідкувати за станом здоров'я дитини;
   4. довіряти забирати дітей з дошкільного закладу рідним, які досягли 16-річного віку;
   5. інші права, що не суперечать законодавству України.
  6. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме: освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста /до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу або середню спеціальну освіту/, а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.
 1. Кількісний склад педагогічних працівників визначається штатним розписом

дошкільного навчального закладу.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності відповідно становить:

 • вихователя групи загального типу - 30 годин;
 • вихователя групи компенсуючого типу - 25 годин;
 • соціального педагога - 40 годин;
 • практичного психолога - 40 годин;
 • практичного психолога дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу - 20 годин;
 • музичного керівника - 24 години;
 • інструктора з фізкультури - 30 годин;
 • вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда - 20 годин;
 • вихователя-методиста - 36 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.

Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників дошкільного навчального закладу встановлюються Кабінетом Міністрів України. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників дошкільного навчального закладу здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

7.8. Трудові відносити регулюються законодавством України про працю, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими, актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

7.9.Педагогічні працівники мають право:

   1. на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
   2. брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
  1. на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;
   1. проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
   2. вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
   3. на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
   4. об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
   5. на захист професійної честі та власної гідності;
   6. інші права, що не суперечать законодавству України.
  2. Педагогічні працівники зобов'язані:
   1. виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
   2. дотримуватися педагогічної етики норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
   3. забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
   4. брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
   5. виконувати законні накази та розпорядження керівництва;
   6. інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.
  3. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного навчального закладу завідувачем.
  4. Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.
  5. Працівники дошкільного навчального закладу у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік.
  6. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
  7. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору /контракту/ або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.