Вівторок, 23.07.2019, 22:07
Вітаю Вас, Гість

 

 1. Статут

 

Затверджено

рішенням Лубенської міської ради

від 25 липня 2017 року

Міський голова

________________ О.П. Грицаєнко

 

 


 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

Лубенського дошкільного навчального закладу № 17

„Золотий ключик”

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено

Управління освіти

виконавчого комітету

Лубенської міської ради

Начальник _________ М.В. Костенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лубни 2017 р.

 

І. Загальні положення

 

1.1. Лубенський дошкільний навчальний заклад № 17 „Золотий ключик” (далі – дошкільний навчальний заклад) створений рішенням виконавчого комітету Лубенської міської ради та знаходиться у комунальній власності. Засновником дошкільного закладу є територіальна громада міста Лубни в особі Лубенської міської ради Полтавської області.

1.2. Дошкільний навчальний заклад є закладом комбінованого типу.

1.3. Юридична адреса дошкільного навчального закладу № 17 „Золотий ключик”:

 1. Полтавська область, місто Лубни, вул. Щелканова, 8, тел. 25-29.

1.4. Дошкільний навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, рішеннями органів місцевого самоврядування та рішеннями виконавчого комітету Лубенської міської ради, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.5. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.6. Дошкільний навчальний заклад є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку.

1.7. Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреби громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.8. Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.9. Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та цим Статутом.

1.10. Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту”, „Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні” затвердженим Міністерством освіти і науки України; Законом України „Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11. Взаємовідносини між дошкільним навчальним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. Комплектування дошкільного навчального закладу

 

2.1. Заклад розрахований на 198 місць.

2.2. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками, передбачають перебування у них дітей однакового віку або з різницею у віці.

2.3. У дошкільному навчальному закладі функціонують групи загального розвитку та спеціального для дітей з вадами зору.

2.4. Дошкільний навчальний заклад за запитом батьків може мати групи з повним режимом перебування, короткотривалого перебування, прогулянкові групи, консультативні групи, групи підготовки до школи, групи вихідного дня, чергові групи.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

 • В групах раннього віку 2р. – 3р. до 15 дітей
 • В групах дошкільного віку – до 20 дітей
 • Групи з короткотривалим перебуванням дітей - до 10 осіб;
 • - різновікові - до 15 осіб;
 • - в оздоровчий період - до 15 осіб.

2.6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, документа для встановлення батьківської плати пільговим категоріям. Для прийому дітей до групи компенсуючого типу додатково додається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, направлення управління освіти та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб , які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів.

2.8. Відрахування дітей з дошкільного навчального закладу може здійснюватись:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.9. Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини з дошкільного навчального закладу не менш як за 10 календарних днів.

2.10. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування нових груп здійснюється з 1 вересня поточного року (лист МОНМС № 1\9-552 від 21.07.2011).

 

ІІІ. Режим роботи дошкільного навчального закладу

 

3.1. Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем з 10 та 12годинним перебуванням дітей, відповідно до заяв батьків.

Вихідні дні субота, неділя, святкові, тощо.

3.2. Щоденний графік роботи груп дошкільного навчального закладу:

- групи з 10 – ти годинним перебуванням з 7.30 до 17.30;

- групи з 12 – ти годинним перебуванням з 7.00 до 19.00.

В разі функціонування чергових груп у закладі графік роботи визначається відповідно до заяв батьків.

3.3. Діти дошкільного віку можуть відвідувати дошкільний навчальний заклад короткотривало (до 4-х годин) в групах, що функціонують за повним режимом перебування.

3.4. В залежності від потреб населення в дошкільному навчальному закладі можуть організовуватись групи короткотривалого перебування дітей для догляду та загального розвитку дітей віком від 2-х років 6 місяців до 6-ти років (лист МОНУ від 17.08.2005 р. №1/9-431), групи короткотривалого перебування для підготовки дітей 5-ти річного віку до навчання у школі, прогулянкові групи, групи вихідного дня, групи з цілодобовим перебуванням дітей.

 

 

ІV. Організація навчально-виховного процесу

у дошкільному навчальному закладі

 

4.1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному навчальному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану роботи, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. Річний план роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного навчального закладу і погоджується з управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради.

4.4. У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно Переліку навчальних програм та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах.

4.6. Дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: розвиток пізнавальних здібностей; розвиток інтелектуальної сфери дитини (мислення, увага, пам’ять, уява); розвиток мови і фонематичного слуху; розвиток комунікативних здібностей (за вибором дошкільного навчального закладу).

4.7. Дошкільний навчальний заклад за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, може надавати додаткові освітні послуги, передбачені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27.08.2010р. №796 у межах граничного допустимого навантаження дитини. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

 

V. Організація харчування у дошкільному навчальному закладі

 

5.1. Дошкільний навчальний заклад самостійно визначає потребу в матеріальних ресурсах і продуктах харчування, одержує їх на договірних засадах, забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров'я України спільно з Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється згідно з укладеними договорами з фізичними або юридичними особами з дотриманням санітарно-гігієнічних правил і норм.

Харчування дітей в дошкільних групах проводиться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. №298/227. Для здійснення раціонального харчування дітей дошкільний заклад має право додатково проводити такі види діяльності: заготівлю і переробку продуктів харчування.

5.2. У дошкільному навчальному закладі встановлено 3( 4) - разове харчування.

5.3. Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" та Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №667 від 21.11.2002 року, батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі в розмірах, визначених виконавчим комітетом Лубенської міської ради.

Розмір плати за поданням дошкільного навчального закладу встановлює іиконавчий комітет Лубенської міської ради один раз на рік з урахуванням матеріального стану сім'ї та режиму роботи закладу.

Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей.

При зменшенні на 50 відсотків батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах нарівні з рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки, які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані в сім'ї іншого з батьків, а також діти, на яких оформлена опіка у зв'язку зі смертю батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування тощо.
Від плати за харчування дітей звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.

Плата з батьків не справляється за харчування дітей у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в інших випадках, передбачених законодавством України (діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, тощо).

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного навчального закладу.